From absolute beginners, to degree level, our tutors will help you master the language which is such an integral part of Welsh culture and heritage.  O ddechreuwyr llwyr i'r rheini sy’n astudio ar lefel gradd, bydd ein tiwtoriaid yn eich helpu i feistroli’r iaith sy’n rhan anhepgor o ddiwylliant a threftadaeth Cymru. 

High quality private Welsh tutors near you 

Our Welsh-speaking tutors are qualified to help you learn Welsh, whether you’re studying at Key Stages 1-3, GCSE, A level or degree level. We also support adult learners at all levels, whether you are learning to increase employment prospects or for personal enjoyment, we have native tutors and qualified teachers to match your requirements. 
Every Tutortoo pupil is given a tailor-made learning plan which helps you progress at your own speed, whilst providing a deep understanding of the principles of the Welsh language. 
 
Our tutors can help you read, write, speak and understand the Welsh language, offering expert assistance with even the trickiest of pronunciation. What’s more, we can help you understand different regional variations and accents so that you become confident in all situations. 

Tiwtoriaid Cymraeg preifat o ansawdd uchel yn eich ardal chi 

Mae ein tiwtoriaid Cymraeg wedi’u cymhwyso i’ch helpu i ddysgu Cymraeg, boed chi’n astudio yng Nghyfnodau Allweddol 1-3, ar gyfer TGAU, Safon Uwch neu radd. Rydyn ni hefyd yn cefnogi oedolion sy’n dysgu Cymraeg ar bob lefel. P’un a ydych chi’n dysgu Cymraeg i gael gwaith neu er pleser, mae gennym diwtoriaid brodorol ac athrawon cymwysedig a fydd yn addas i’ch gofynion. 
Mae pob un o ddisgyblion Tutoroo yn cael cynllun dysgu wedi’i deilwra’n arbennig i’ch helpu i ddatblygu ar raddfa sy’n addas i chi, ar yr un pryd â rhoi dealltwriaeth drylwyr o egwyddorion y Gymraeg. 
 
Bydd ein tiwtoriaid yn gallu eich helpu i ddarllen, ysgrifennu, siarad a deall Cymraeg, gan eich helpu i ynganu’r geiriau mwyaf trafferthus. Ar ben hynny, gallwn ni eich helpu i ddeall yr acenion a’r amrywiadau rhanbarthol gwahanol er mwyn i chi allu bod yn hyderus ym mhob sefyllfa. 

How you could benefit from a private Welsh tutor 

As with all languages, Welsh can be challenging to master. Our specialist tutors work on a one-to-one basis to give you help where it’s needed. Your Tutortoo tutor will work alongside you to improve on your strengths and support you with your weaknesses, helping you become proficient in the Welsh language at a level which is appropriate for you. 

Sut gallech chi elwa ar diwtor Cymraeg preifat? 

Yn yr un modd â phob iaith, mae hi’n gallu bod yn anodd meistroli’r Gymraeg. Bydd ein tiwtoriaid arbenigol yn gweithio ar sail un-i-un gan eich helpu pan fydd angen. Bydd eich tiwtor Tutortoo yn gweithio wrth eich ochr i wella eich cryfderau ac i’ch cefnogi gyda’ch gwendidau. Bydd yn eich helpu i feistroli’r Gymraeg ar lefel sy’n briodol i chi. 
Primary School Welsh tutors 
Tiwtoriaid Cymraeg ysgolion cynradd 
From year one, Welsh is taught as a core subject in schools across Wales. Children who can master the language at an early age will find it much easier as they progress to secondary school. At primary school level, our Tutortoo tutors make learning Welsh fun and engaging. We work alongside each child to broaden their Welsh vocabulary and explore the rules and patterns of Welsh grammar. 
Mae’r Gymraeg yn bwnc craidd yn ysgolion Cymru o flwyddyn un ymlaen. Bydd plant sy’n gallu meistroli’r iaith yn gynnar yn ei chael hi’n haws o lawer wrth symud ymlaen i’r ysgol uwchradd. Bydd ein tiwtoriaid Tutortoo yn gwneud y broses o ddysgu Cymraeg yn hwyliog ac yn ddifyr i blant oed cynradd. Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â phob plentyn i ehangu ei eirfa ac i drin a thrafod rheolau a phatrymau gramadeg y Gymraeg. 
GCSE and A Level Welsh Tutors 
Tiwtoriaid Cymraeg TGAU a Safon Uwch 
At GCSE level, it’s compulsory for all students in Wales to study Welsh as a second language through the WJEC exam board. Our Tutortoo tutors work with secondary school pupils across reading, writing, speaking and understanding spoken Welsh. Careful attention is paid to excellent grammar and vocabulary, working on a one-to-one basis to practice the various assessments which make up the exams. 
Ar lefel TGAU, mae’n rhaid i bob myfyriwr yng Nghymru astudio Cymraeg fel ail iaith drwy fwrdd arholi CBAC. Bydd ein tiwtoriaid Tutortoo yn gweithio gyda disgyblion uwchradd ar ddarllen, ysgrifennu, siarad a deall Cymraeg llafar. Canolbwyntir ar ramadeg a geirfa ragorol, gan weithio ar sail un-i-un i ymarfer yr amrywiol asesiadau a fydd yn yr arholiadau. 
Degree Level Welsh Tutors 
Tiwtoriaid Cymraeg lefel gradd 
At degree level, our tutors work alongside students to instil a thorough enjoyment and understanding of the Welsh language, its origins and its place in modern Wales. A personalised learning plan is tailored to each student, taking into account whether Welsh is being studied as a first or second language and teaching a high level of written and oral skills at a professional level. 
Ar lefel gradd, bydd ein tiwtoriaid yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr i sicrhau eu bod yn mwynhau ac yn deall y Gymraeg, ei tharddiad a'i lle yn y Gymru fodern. Bydd cynllun dysgu personol yn cael ei deilwra ar gyfer pob myfyriwr, gan ystyried a yw’r Gymraeg yn cael ei hastudio fel iaith gyntaf neu ail iaith ac addysgu lefel uchel o sgiliau ysgrifenedig a llafar ar lefel broffesiynol. 
Tiwtoriaid Cymraeg ar gyfer oedolion sy’n ddysgwyr 
Our private tutors take great pleasure in supporting adult learners to pursue an ambition to learn Welsh. Whether you want to learn for fun or you wish to improve fluency to enhance your job prospects, we can help you on that journey. Together with your tutor, you can explore the Welsh language, literature, culture and economy to achieve your goals at a pace which suits you. 
Mae ein tiwtoriaid preifat yn cael pleser mawr o gefnogi oedolion i wireddu’r uchelgais o ddysgu Cymraeg. P’un a ydych eisiau dysgu er pleser neu os ydych chi eisiau bod yn fwy rhugl ar gyfer eich gwaith, gallwn ni eich helpu ar y daith honno. Gyda’ch tiwtor, gallwch chi drin a thrafod y Gymraeg, llenyddiaeth, diwylliant ac economi Cymru i gyflawni eich nod ar raddfa sy’n addas i chi. 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings